MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery contact us
 

 

โรงเรียนเมทนีดลน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทั้ง 4 ด้าน
มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน คือ
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทำ – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี
นำโดย #ดร.#อรทัยสันติเมทนีดล #ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล คณะครูไทย-ต่างชาติ รวมทั้งผู้ปกครองให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการกิจกรรมดำนาที่มีความสำคัญในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมา 12​ ปี​ สู่การปฏิบัติจริงกับนักปราชญ์ชาวนาร่วมกับชุมชนให้ความรู้แก่นักเรียน


 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design